Uncategorized

Category: Uncategorized

Chiến lược phát triển học tập kết hợp: 3 trường hợp nghiên cứu hiệu quả!

Theo Arunima Majumdar Tháng 11, 2016   Các nhà phát triển học tập trực tuyến có thể hỗ trợ và thiết kế chương trình học bằng cách  kết hợp thế mạnh của phương pháp dạy học trong lớp học truyền thống với thế mạnh của công nghệ. Dưới đây là 3 ví dụ về việc […]