định nghĩa

Category: định nghĩa

Học tập kết hợp là gì?

Giáo viên ngày nay đều hiểu rằng công nghệ có tác động sâu sắc đến cách dạy và học. Một trong những hiện tượng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong giáo dục là học tập kết hợp. Tuy nhiên, thực sự thì học tập kết hợp là gì? Ý tưởng của học tập […]